Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Văn Thu
Nguyễn Văn Thu - 20:48 28/02/2023

Cửa hàng xăng dầu có được phép bán hàng không qua cột bơm?

Tôi xin hỏi, cửa hàng bán lẻ xăng dầu ngoài việc bán lẻ qua cột bơm xăng dầu tại cửa hàng với giá bán lẻ do thương nhân phân phối quy định, thì có được bán hàng trực tiếp cho khách hàng sử dụng khác không qua cột bơm bán lẻ (đi thẳng từ thương nhân phân phối), với giá bán thấp hơn giá bán lẻ đã được cơ quan chức năng công bố theo từng lần điều chỉnh (thấp hơn giá đầu mối/thương nhân phân phối quy định) hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn - 08:49 26/02/2023

Xác định giá nước sạch nông thôn theo quy định nào?

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 44/2021/TT-BTC về phương pháp xác định tổng chi phí sản xuất, kinh doanh nước sạch thì: "1. Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh nước sạch dự kiến trong phương án giá nước sạch được xác định tương ứng với sản lượng nước sạch thương phẩm kế hoạch trong 01 năm của đơn vị cấp nước và được xác định bằng công thức: CT = CVt + CNc + CSxc + CQl + CBh + CTc + CAt Trong đó: … CVt: Là chi phí vật tư trực tiếp (đồng);… a) Chi phí vật tư trực tiếp là những khoản chi phí nguyên, nhiên, vật liệu, động lực, công cụ, dụng cụ sử dụng trực tiếp sản xuất ra nước sạch như: nước sạch, nước thô (đối với các doanh nghiệp phải mua nước sạch, nước thô), điện, hóa chất và các vật liệu, công cụ, dụng cụ khác dùng cho công tác xử lý nước. Chi phí vật tư trực tiếp được xác định bằng tổng khối lượng của từng loại vật tư sử dụng nhân (x) với đơn giá vật tư tương ứng cộng (+) chi phí mua vật tư (nếu có); trong đó: - Khối lượng từng loại vật tư sử dụng để sản xuất nước sạch áp dụng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất nước sạch...". Theo Điều 60 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch: "Điều 60. Trách nhiệm quản lý nhà nước về cấp nước … 2. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước tại các đô thị và khu công nghiệp trên phạm vi toàn quốc: … c) Ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về cấp nước đô thị và khu công nghiệp; … 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước tại các khu vực nông thôn: … c) Ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về cấp nước nông thôn;…". Ngày 30/5/2014, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 590/QĐ-BXD về công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước. Như vậy căn cứ theo Điều 60 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP thì định mức dự toán sản xuất nước sạch theo Quyết định số 590/QĐ-BXD chỉ được áp dụng cho nước sạch đô thị, còn định mức kinh tế - kỹ thuật cho cấp nước nước sạch nông thôn chưa được Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Tôi xin hỏi, trong khi Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn (nếu có), thì có được phép áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật được ban hành kèm theo Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 để áp dụng trong việc lập phương án giá nước sinh hoạt nông thôn không? Nếu được phép áp dụng thì được quy định tại văn bản hướng dẫn nào?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Ngô Thúy Hằng
Ngô Thúy Hằng - 08:45 26/02/2023

Đơn vị sự nghiệp công lập dự toán theo năm

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp loại 2 (tự chủ chi thường xuyên). Theo Điều 35 Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ: "Căn cứ phương án tự chủ tài chính do các đơn vị sự nghiệp công đề xuất (không bao gồm phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công tại điểm a khoản 2 Điều này), cơ quan quản lý cấp trên xem xét, thẩm tra dự toán thu, chi thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định và xác định kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu phí được để lại chi; kinh phí ngân sách nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (trường hợp tại thời điểm thẩm định phương án tự chủ tài chính xác định được kinh phí đặt hàng cho đơn vị); dự kiến phân loại các đơn vị trực thuộc theo mức độ tự chủ tài chính, tổng hợp phương án phân loại và dự toán thu, chi của các đơn vị sự nghiệp công, có văn bản gửi cơ quan tài chính cùng cấp (Bộ Tài chính, cơ quan tài chính ở địa phương theo phân cấp) xem xét, có ý kiến. Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều 12 Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính: "đơn vị sự nghiệp công lập dự toán theo quy định tại khoản 1 điều này, gửi cơ quan quản lý cấp trên để xem xét thẩm định, tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước". Tôi xin hỏi, từ năm thứ 2 trở đi của thời kỳ ổn định 5 năm đơn vị tôi có phải trình dự toán cấp có thẩm quyền phê duyệt không hay đơn vị tự duyệt dự toán?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Phan Văn Hòa
Phan Văn Hòa - 11:10 23/02/2023

Dự án đấu thầu năm 2022, hoàn thành năm 2023, áp dụng mức thuế nào?

Theo tôi tham khảo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, các dự án đấu thầu trong thời gian miễn giảm thuế khi đấu thầu thì thuế GTGT trong cơ cấu giá để là 8%. Tôi xin hỏi, trường hợp khi xây dựng đơn giá với thuế GTGT là 8% thì đến năm 2023, nếu chính sách thuế GTGT trở lại mức 10% thì 2% đó nhà thầu có được hưởng không? Nếu được hưởng thì cần những thủ tục gì?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trần Quang Dương
Trần Quang Dương - 11:08 23/02/2023

Nhận ủy thác xuất khẩu hàng hóa, xuất hóa đơn thế nào?

Công ty tôi có nhận ủy thác xuất khẩu hàng hóa từ cá nhân (không có mã số thuế). Theo thỏa thuận tại hợp đồng ủy thác, công ty tôi (bên nhận ủy thác xuất khẩu) không nhận tiền hàng thanh toán từ tổ chức nước ngoài mà tổ chức nước ngoài thanh toán trực tiếp cho bên ủy thác xuất khẩu. Tôi xin hỏi, trong trường hợp này công ty tôi có phải xuất hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (GTGT) cho khách hàng nước ngoài như quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP hay không? Bên ủy thác xuất khẩu cho công ty tôi là cá nhân không có mã số thuế, do đó không thể lập hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng cho bên nhận ủy thác như quy định tại Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Vậy, trong trường hợp này bên ủy thác xuất khẩu phải sử dụng loại chứng từ gì để thay thế cho hóa đơn điện tử?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Thị Nhã
Nguyễn Thị Nhã - 14:55 21/02/2023

Căn cứ xác định nhà thầu phụ

Tôi đang công tác tại một công ty xây dựng, tôi thường xuyên tham gia các gói thầu lựa chọn nhà thầu thiết kế - xây lắp - mua sắm (EPC). Đối với những gói thầu EPC trong đó có phần cung cấp thiết bị (thiết bị công nghệ nhà máy công nghệ đặc thù như tuabin khí, hệ thống DCS,… các thiết bị này không phải vật liệu xây dựng, nhưng là hàng hóa được liệt kê cụ thể và tính giá rõ ràng trong hồ sơ mời thầu gói thầu EPC, được lắp đặt vào công trình tạo tài sản cố định). Theo tôi tham khảo Khoản 36 Điều 4 Luật Đấu thầu, nhà thầu phụ được định nghĩa như sau: "Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính". Theo tôi hiểu, nhà cung cấp thiết bị chính là nhà thầu phụ (ký hợp đồng với nhà thầu EPC (nhà thầu chính) để cung cấp thiết bị cho nhà thầu chính thực hiện lắp đặt). Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng đơn vị cung cấp thiết bị chỉ là "đơn vị cung cấp" và không phải nhà thầu phụ. Do đơn vị này chỉ ký hợp đồng cung cấp thiết bị cho nhà thầu chính thì không tính là có tham gia thực hiện gói thầu. Do vậy, hiện đang có những cách hiểu khác nhau gây nhầm lẫn trong quá trình thực hiện quy định của Luật Đấu thầu. Tôi xin hỏi, nhà thầu cung cấp hàng hóa (thiết bị để lắp đặt vào công trình) như trên có phải là nhà thầu phụ theo quy định tại Luật Đấu thầu không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Mai Thanh Hiền
Mai Thanh Hiền - 08:52 15/02/2023

Thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng lắp đặt. Theo tôi tham khảo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định về thuế suất thuế GTGT thì một số mặt hàng giảm còn 8% từ ngày 1/2/2022 đến 31/12/2022, sang ngày 1/1/2023 thuế suất sẽ là 10%. Tôi xin hỏi, hồ sơ khối lượng nghiệm thu được chủ đầu tư ký duyệt năm 2022 nhưng qua năm 2023 mới lên bảng giá trị quyết toán thì mức thuế GTGT áp dụng là 10% hay 8%? Công trình thi công và quyết toán được lập trong thời gian được giảm thuế GTGT (theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP) có ghi thuế là 8%, nhưng đến năm 2023 mới được chủ đầu tư ký duyệt. Vậy, năm 2023 khi phát hành hóa đơn GTGT Công ty vẫn ghi thuế 8% theo giá trị quyết toán đã lập có được không? Hóa đơn điện tử phát hành tính theo ngày cấp mã của cơ quan thuế, nếu qua sau ngày 31/12/2022 Công ty mới nhận được hồ sơ quyết toán được duyệt của cuối năm 2022 có ghi thuế là 8%, vậy có được đơn vị thuế cho phép phát hành hoá đơn GTGT 8% trong năm 2023 không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Phan Văn Phúc
Phan Văn Phúc - 08:48 15/02/2023

Mua sắm máy móc, thiết bị không được vượt dự toán và mức giá phê duyệt

Tôi công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố. Ban Quản lý dự án được giao điều hành dự án công trình xây dựng trụ sở hành chính của một xã. Trong dự án có gói thầu mua sắm thiết bị. Quá trình lập dự toán thiết bị, số lượng danh mục thiết bị và đơn giá lập đúng theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở số lượng và giá nêu trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tiến hành thẩm định giá, lập dự toán, trình thẩm định phê duyệt làm cơ sở để triển khai thực hiện mời thầu qua mạng (E-HSMT). Khi nhà thầu tham gia dự thầu (E-HSDT), nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá và các tiêu chí khác trong hồ sơ mời thầu, nên được mời vào thương thảo hợp đồng và trình thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định và tiến hành ký kết hợp đồng. Trong đơn giá dự thầu, nhà thầu chào giá từng loại thiết bị không theo đơn giá của Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg, có loại thiết bị đơn giá cao hơn, có loại thiết bị đơn giá chào thấp hơn so với Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg, nhưng tổng giá gói thầu nhà thầu chào thì đáp ứng. Khi gửi hồ sơ thanh toán tạm ứng qua Kho bạc Nhà nước thì đơn vị này không chấp nhận thanh toán và cho rằng có nhiều loại thiết bị chào giá vượt so với Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg. Tôi xin hỏi, hồ sơ thanh toán theo đơn giá nhà thầu chào như trên có hợp lệ hay không? Kho bạc Nhà nước có được quyền kiểm soát giá nhà thầu chào hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trần Thế Đông
Trần Thế Đông - 08:45 15/02/2023

Các trường hợp được cơ quan thanh toán cước phí điện thoại

Tôi công tác tại Sở, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Theo tôi tham khảo, Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 17/VBHN-BTC hướng dẫn đối tượng được tiêu chuẩn trang bị điện thoại di động đã quy định rõ. Tuy nhiên, tại Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 17/VBHN-BTC quy định: "… 3. Các đối tượng còn lại: Mức 100.000 đồng/máy/tháng đối với điện thoại cố định và 250.000 đồng/tháng đối với điện thoại di động". Theo đó, Giám đốc Sở chỉ được tiêu chuẩn trang bị điện thoại cố định theo Điểm k Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 17/VBHN-BTC. Điện thoại di động cá nhân tự trang bị. Tôi xin hỏi, vậy theo Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 17/VBHN-BTC thì Giám đốc Sở có được thanh toán cước điện thoại di động mức 250.000 đồng/tháng không (địa phương không quy định chi tiết mà áp dụng trực tiếp các văn bản trung ương)?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Ngô Thị Quỳnh Mai
Ngô Thị Quỳnh Mai - 15:46 13/02/2023

Chi phí mua vé tàu, xe có tính vào thuế thu nhập cá nhân?

Theo Bộ luật Lao động hiện hành và thỏa ước lao động tập thể của công ty, cứ mỗi năm tôi được nghỉ phép một lần để về quê thăm thân nhân (bố, mẹ, chồng, con …) và được công ty mua vé tàu, xe (khứ hồi). Vậy khoản thu nhập này tôi có phải tính thuế thu nhập cá nhân không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trần Thế Đông
Trần Thế Đông - 09:07 13/02/2023

Các trường hợp được cơ quan thanh toán cước phí điện thoại

Tôi công tác tại Sở, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Theo tôi tham khảo, Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 17/VBHN-BTC hướng dẫn đối tượng được tiêu chuẩn trang bị điện thoại di động đã quy định rõ. Tuy nhiên, tại Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 17/VBHN-BTC quy định: "… 3. Các đối tượng còn lại: Mức 100.000 đồng/máy/tháng đối với điện thoại cố định và 250.000 đồng/tháng đối với điện thoại di động". Theo đó, Giám đốc Sở chỉ được tiêu chuẩn trang bị điện thoại cố định theo Điểm k Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 17/VBHN-BTC. Điện thoại di động cá nhân tự trang bị. Tôi xin hỏi, vậy theo Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 17/VBHN-BTC thì Giám đốc Sở có được thanh toán cước điện thoại di động mức 250.000 đồng/tháng không (địa phương không quy định chi tiết mà áp dụng trực tiếp các văn bản trung ương)?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top