Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Thẩm quyền định giá dịch vụ sự nghiệp công

Trịnh Đại Nghĩa - 08:12 15/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi đang công tác tại Sở Giao thông vận tải. Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định, Sở của ông triển khai công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên 12 tuyến đường tỉnh lộ và các tuyến đường khác do UBND tỉnh giao với tổng chiều dài 234,52 km. Theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng. Theo Luật Giao thông đường bộ, trong công tác quản lý bảo trì đường bộ bao gồm có công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên. Công tác này thuộc nhóm công việc có tính chất thường xuyên của dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 39/2020/TT-BGTVT). Hiện nay trên các tuyến tỉnh lộ do cơ quan tôi quản lý thực hiện việc đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên theo hình thức đánh giá chất lượng thực hiện (đối với hệ thống quốc lộ đã triển khai thực hiện đấu thầu từ năm 2015). Quá trình triển khai thực hiện, qua rà soát các quy định pháp luật liên quan Luật Giá, về cơ quan chức năng có thẩm quyền định giá cụ thể cho các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước chỉ mới quy định cho các trường hợp thực hiện đặt hàng, chưa có quy định cho các dịch vụ thực hiện đấu thầu. Để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật liên quan Luật Giá, tôi đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn chi tiết việc xác định cơ quan có thẩm quyền để định giá đối với các sản phẩm, dịch vụ công (dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích) trong danh mục được cấp có thẩm quyền ban hành, sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo phương thức đấu thầu.

Trả lời

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 32 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: "Cơ quan quản lý đường bộ là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ Giao thông vận tải; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh)";

Tại Khoản 6 Điều 85 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giao thông đường bộ: "Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan trong phạm vi địa phương";

Theo Khoản 1 Mục II Biểu 2 Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên quy định: Dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng.

Căn cứ Khoản 3 Điều 6; Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP: "Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân cấp huyện hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền lựa chọn phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công phù hợp, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Chương II, Chương III Nghị định này và quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định) đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác; nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích hoặc tổ chức đấu thầu theo quy định từ nguồn ngân sách địa phương".

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền lựa chọn thực hiện theo phương thức đấu thầu, đề nghị nghiên cứu các quy định pháp luật về đấu thầu để thực hiện theo đúng quy định.

Đồng thời, dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải; pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình Chính phủ, Quốc hội ban hành.

Do đó, đối với nội dung hướng dẫn xác định thẩm quyền định giá dịch vụ sự nghiệp công công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến tỉnh lộ thực hiện theo phương thức đấu thầu, đề nghị xin ý kiến Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top