Tìm kiếm

Lao động - Tiền lương

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn giải quyết trường hợp sau:

Ông Nguyễn Văn A có trình độ đại học chuyên ngành quản lý đất đai, là nhân viên hợp đồng của một trung tâm trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, xếp ngạch chuyên viên mã số 01.003. Tháng 6/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường điều động ông A sang làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

Thực hiện Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức (theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư), đơn vị đã rà soát và phát hiện trường hợp ông A chưa được tuyển dụng vào viên chức (thiếu quy trình tuyển dụng).

Ông A đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm đang đảm nhiệm và được lãnh đạo đơn vị đánh giá hoàn thành tốt trở lên chức trách nhiệm vụ được giao và đơn vị đã thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tổ chức sát hạch trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với ông A.

Ngày 31/3/2021, ông A có quyết định công nhận kết quả khắc phục trong tuyển dụng viên chức. Tháng 4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị tiếp nhận ông A vào công chức.

Tôi xin hỏi, ông A có đủ điều kiện để được tiếp nhận vào công chức hay không?

Xem chi tiết
Đoàn Thị Bình Minh

Lao động - Tiền lương

Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định, thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật chuyên ngành.

Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định, thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Khoản 4 Điều 3 Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ quy định: "Cán bộ giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được hiểu là không giữ một chức vụ cấp trưởng (đối với cả chức danh bầu cử và bổ nhiệm) liên tục từ 8 năm trở lên ở cùng một địa phương, cơ quan, đơn vị".

Tôi xin hỏi, căn cứ các quy định nêu trên có thể hiểu, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý không được quá hai nhiệm kỳ bao gồm cả cấp trưởng và cấp phó của một cơ quan, đơn vị, hay có thể áp dụng theo quy định của Đảng, chỉ đối với cấp trưởng không được giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp hay không?

Điểm b Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng luân chuyển thì công chức lãnh đạo, quản lý giữ các chức vụ cấp trưởng mà theo quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan.

Như vậy có được hiểu, chỉ công chức lãnh đạo, quản lý giữ chức vụ cấp trưởng không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp mới được luân chuyển, còn cấp phó giữ hai nhiệm kỳ liên tiếp không được luân chuyển hay không?Xem chi tiết
Vân Anh

Lao động - Tiền lương

Tôi công tác tại Trung tâm y tế huyện. Trong thời gian chờ bổ nhiệm lại chức vụ trưởng khoa, lãnh đạo đơn vị có ra quyết định cho tôi làm phụ trách khoa. Kể từ thời điểm đó tôi không được hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm. Tôi xin hỏi, thời gian tôi làm phụ trách có được hưởng phụ cấp trách nhiệm không?

Xem chi tiết
Nguyễn Hùng Anh

Lao động - Tiền lương

Cơ quan tôi có cán bộ sinh con thứ ba vào tháng 12/2019; nghỉ thai sản và nghỉ phép đến hết tháng 6/2020. Sau đó, cán bộ này chuyển công tác đến một Sở của tỉnh khác từ ngày 1/8/2020. Tôi xin hỏi, cán bộ nêu trên có bị xem xét, xử lý kỷ luật theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP hay không?
Xem chi tiết
Hoàng Nhật Lân

Lao động - Tiền lương

Tôi làm công tác tổ chức tại một Sở. Vừa qua, cơ quan tôi tuyển dụng vào công chức trường hợp của ông A có thời gian là viên chức tại đơn vị trực thuộc cơ quan tôi. Ông A có bằng trung cấp, tốt nghiệp đại học ngày 15/1/2019. Từ ngày 1/9/2009  đến ngày 31/5/2019, ông là viên chức, ngạch cán sự loại B, mã ngạch 01.004, bậc 6/12, hệ số 2,86.

Từ ngày 1/6/2019 đến ngày 30/9/2020, ông A là viên chức, chức danh nghề nghiệp kiểm lâm viên trung cấp (tương đương ngạch cán sự), mã ngạch 10.228, bậc 7/12, hệ số 3,06.

Ngày 1/10/2020, ông trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, ngạch chuyên viên loại C, mã ngạch 01.003, được bố trí công việc đúng ngành, nghề đào tạo.

Ngày 30/3/2021, Sở Nội vụ trả lời về việc xếp lương của ông A. Theo đó, tại Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định:… Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu cơ quan quản lý, sử dụng công chức phải cử tham gia khóa bồi dưỡng quản lý Nhà nước để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm.

Ông A đã qua lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, do đó, Sở Nội vụ thống nhất theo đề nghị của cơ quan tôi là bổ nhiệm ông A vào ngạch chuyên viên, mã ngạch 01.003, bậc 1/9, hệ số 2,34; được hưởng từ ngày 1/10/2020, thời gian nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 15/1/2020.

Lý do: Thời điểm tuyển dụng ông A là ngày 1/10/2020 nên căn cứ Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập: “Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức theo quy định tại Nghị định này được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức (nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Trường hợp ông A, được tuyển vào vị trí việc làm tại cơ quan tôi, do trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng là tốt nghiệp đại học nên thời gian công tác có đóng BHXH của ông A được tính từ lúc ông A tốt nghiệp đại học (ngày 15/1/2019). Thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc của ông A có trình độ đại học đến ngày 1/10/2020 là 1 năm 8 tháng, sau khi trừ thời gian tương ứng với thời gian tập sự ở ngạch chuyên viên là 12 tháng thì còn 8 tháng.

Tôi xin hỏi, Sở Nội vụ tỉnh trả lời như trên có đúng không?

Xem chi tiết
Phan Nguyễn Ly Ly

Lao động - Tiền lương

Tôi công tác tại trường THPT Mường Bú, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Căn cứ theo Điều 1, Điều 2 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Mường La là một trong 56 huyện nghèo giai đoạn 2018-2020 và thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các chính sách đặc thù quy định tại các Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 thì xã Mường Bú của huyện Mường La là xã khu vực II, không phải xã đặc biệt khó khăn.

Khoản 2, Mục III, Phần II Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo quy định: “Tất cả các xã thuộc các huyện nghèo đều được hưởng các cơ chế, chính sách quy định như đối với xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II”.

Căn cứ Công văn số 269/LĐTBXH-VPQGGN ngày 3/2/2021 về việc thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021, tại nội dung thứ 2 của văn bản có nêu như sau: “Năm 2021, tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đối với các huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 cho đến khi có văn bản mới thay thế của cấp có thẩm quyền”.

Tại trường THPT Mường Bú, kể từ ngày 30/11/2019 trở về trước thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị thuộc đối tượng người lao động làm việc tại xã thuộc huyện nghèo và đã được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 và Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ.

Ngày 8/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2019 và thay thế Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì cán bộ, viên chức trường THPT Mường Bú không còn được hưởng các chế độ chính sách như vùng đặc biệt khó khăn.

Tôi xin hỏi, căn cứ các quy định đã nêu trên, công chức, viên chức và người lao động của trường THPT Mường Bú trong năm 2020 có còn được hưởng chế độ như vùng đặc biệt khó khăn nữa không? Nếu có thì căn cứ theo Nghị định hay hướng dẫn nào để thực hiện?

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Thư

Lao động - Tiền lương

Công ty tôi là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, có 5 lao động nước ngoài do công ty mẹ gửi sang theo hình thức di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp. Công ty tôi không ký hợp đồng lao động, không đóng BHXH, BHYT cho các lao động này, chỉ có quyết định của giám đốc thực hiện chi trả lương, thưởng bằng chi phí của công ty tôi. Nay, 5 người lao động sẽ nghỉ việc theo thỏa thuận của công ty và người lao động, đồng thời được sự đồng ý của công ty mẹ. Vậy, công ty tôi có phải chi trả trợ cấp thôi việc cho những lao động nước ngoài này không? Nếu có thì chi phí này được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?
Xem chi tiết
Hoàng Phương

Lao động - Tiền lương

Xin hỏi, công chức cấp xã về công tác tại xã có trụ sở đóng tại vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì trong thời gian tập sự có được hưởng 100% lương không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thành Hiển

Lao động - Tiền lương

Chị gái của tôi làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, tham gia tổ xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của bảo tàng gắn với phát triển du lịch và được giao nhiệm vụ và ký hợp đồng thực hiện chuyên gia tư vấn cho đơn vị trực thuộc Sở. Cho tôi hỏi, chị gái của tôi đang hưởng lương cán bộ công chức hoặc viên chức thì có được hưởng thêm mức tiền lương chuyên gia tư vấn theo Điều 3, Điều 4 của Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/1/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không? Xem chi tiết
Trương Thị Hà

Lao động - Tiền lương

Tôi sinh ngày 5/5/1966, là công chức đang công tác tại Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, có thời gian đóng BHXH đến thời điểm tháng 5/2021 là 24 năm. Tôi có trình độ đào tạo chưa đạt tiêu chuẩn đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm và cơ quan, đơn vị không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như không thể bố trí vị trí việc làm khác phù hợp nên tôi đã tự nguyện làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Xin hỏi, theo quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ, tôi có được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi tại thời điểm tháng 9/2021 không? Nếu không, tại thời điểm nào thì tôi được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi?
Xem chi tiết
Đinh Văn Mười