Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty chúng tôi đang tư vấn cho một doanh nghiệp sản xuất có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và gặp vướng mắc như sau:

Theo Phụ lục 4 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, các dự án có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt;

Tại Khoản 28 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP cũng nêu: “Tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu sau đây được phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: ... Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, trong đó có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và được cấp giấy xác nhận hoàn thành...”.

Xin hỏi, đối với các dự án cơ sở sản xuất có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước thời điểm Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực thì có được sử dụng báo cáo đánh giá tác động môi trường để xin cấp phép nhập khẩu phế liệu hay không (trong trường hợp không thay đổi công suất, quy mô; thay đổi công nghệ, chưa quá 24 tháng kể từ ngày đánh giá tác động môi trường được duyệt)?

Các dự án loại này một mặt phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, đồng thời không thuộc đối tượng phải lập lại đánh giá tác động môi trường như các trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cụ thể:

Hạng 2: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 4 năm trở lên.

Tôi có trình độ đại học xây dựng tốt nghiệp tháng 1/2019 và tốt nghiệp trung cấp xây dựng năm 2005, vậy tổng số năm kinh nghiệm của tôi về xây dựng đến nay là 16 năm (phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề).

Cho tôi hỏi, tôi có đủ điều kiện để đăng ký thi sát sạch chứng chỉ hành nghề hạng 2 không (điều kiện về tổng số năm kinh nghiệm từ 4 năm trở lên)?
Xem chi tiết
Võ Tử Quyên

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tại Khoản 5 Điều 40 Luật Đầu tư công quy định: “Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch được quy định như sau:

(a) Căn cứ nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch lập dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch trình người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND các cấp quyết định;

(b) Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND các cấp thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tổ chức thẩm định dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch;

(c) Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công thẩm định các nội dung dự toán theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức kinh phí nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch;

(d) Căn cứ ý kiến thẩm định, chủ đầu tư hoàn chỉnh dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch để người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND các cấp phê duyệt dự toán”.

Tại Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP quy định: “Thẩm định, phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án:

(1) Chi phí chuẩn bị dự án gồm chi phí để thực hiện các công việc: Khảo sát xây dựng; lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án.

(2) Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư (trong trường hợp đã xác định được chủ đầu tư) tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại Khoản 1 Điều này, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3, 4 Điều này.

(3) Đối với dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công, việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

(4) Đối với dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện công việc nêu tại Khoản 1 Điều này thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 32 Nghị định này.

(5) Dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại Khoản 1 Điều này sau khi được phê duyệt được cập nhật vào tổng mức đầu tư xây dựng”.

Căn cứ các quy định nêu trên, tôi xin hỏi, cơ quan thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư đối với dự án có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 40 của Luật Đầu tư công hay thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP?

Xem chi tiết
Hoàng Đức Linh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty chúng tôi có thi công một gói thầu xây lắp. Ngày ký hợp đồng là ngày 7/1/2019 và thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng. Tức là đến ngày 30/6/2020 là hết hạn hợp đồng. Do vướng mắc về công tác bàn giao mặt bằng nên chủ đầu tư đã làm thủ tục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến 31/12/2020 (thẩm quyền gia hạn thuộc về UBND tỉnh Nghệ An).

Tuy nhiên đến ngày 4/8/2020 mới có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Nghệ An về việc gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu nói trên.

Vậy xin hỏi từ ngày 30/6/2020 đến ngày 4/8/2020 nhà thầu có được phép thi công các hạng mục đã được bàn giao mặt bằng hay không?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Phú

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi xin hỏi, có cần làm thủ tục nhập thửa trước khi xin phép xây dựng nhà ở trên nhiều thửa đất liền kề có cùng chủ sở hữu không?
Xem chi tiết
Hoài Thương

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi xin hỏi, doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% nước ngoài có được mua đất tại Việt Nam hay không?
Xem chi tiết
Đào Thị Dung

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Xin hỏi, tôi có thể yêu cầu cơ quan Nhà nước cung cấp lịch sử vi phạm giao thông đường bộ của tôi có được không? Nếu được tôi có thể liên hệ đến cơ quan nào? Tôi được biết Bộ Tư pháp có Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, và các Sở Tư pháp có Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, vậy tôi có thể đề nghị các cơ quan này để được biết lịch sử vi phạm giao thông của tôi không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Thư

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi đã có bản cam kết bảo vệ môi trường được UBND huyện phê duyệt tháng 11/2011. Công ty thuộc đối tượng phải làm kế hoạch bảo vệ môi trường và đã điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Hiện nay công ty đã sản xuất gần đạt công suất trên giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh mà chưa có bản kế hoạch bảo vệ môi trường. Xin hỏi, công ty tôi cần phải làm những thủ tục gì để có thể bổ sung đầy đủ vào hồ sơ môi trường của công ty?

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hạnh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Trong quá trình thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BXD ban hành định mức xây dựng và Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng, tôi có vướng mắc như sau:

Đối với nhóm nhân công định mức gia công và lắp dựng khung sàn đạo thi công mố trụ cầu. Cụ thể là ĐM AI.11900 Gia công hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác; ĐM AI.63300 - AI.63400 Lắp dựng - tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo. Theo Phụ lục số 2 - danh mục nhóm nhân công xây dựng Thông tư số 15/2019/TT-BXD có 2 nhóm liên quan

1. Nhóm 2: Sản xuất, lắp dựng ván khuôn, giàn giáo, giáo an toàn, sàn đạo giá long môn;…

2. Nhóm 5: Gia công, lắp dựng cấu kiện thép, bê tông đúc sẵn, lao dầm, dàn cầu thép, khối hộp;…

Phần mềm dự toán F1 thì áp dụng nhóm 5 cho các định mức trên. Phần mềm dự toán Bắc Nam thì lại áp dụng nhóm 2.

Vậy cho tôi hỏi, sử dụng nhóm mấy là phù hợp?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Loan

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Gia đình tôi nộp hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho người khác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, sau đó cơ quan đất đai đi đo đạc thì diện tích thửa đất tăng (ranh giới từ khi có sổ đỏ không thay đổi). Cán bộ chuyên môn cho biết, phải cấp đổi sổ xong, sau đó mới làm chuyển nhượng được vì có biến động tăng về diện tích và không có quy định cho phép làm đồng thời 2 thủ tục cấp đổi với chuyển nhượng luôn một lúc. Tôi xin hỏi như vậy có đúng không?
Xem chi tiết
Lương Văn