Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Điểm a Khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai 2013 quy định, đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất.

Tuy nhiên cách hiểu và áp dụng ở các tỉnh lại không giống nhau. Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp 2 nội dung tôi thấy còn chưa rõ ràng như sau:

Thứ nhất: Năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương.

Thứ hai: Giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất.

Về nội dung thứ nhất, ông Việt muốn biết, ông có thể hiểu nội dung trên theo phương án nào?

- Phương án 1: Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương xác định một “loại cây trồng chính” của địa phương mình, xác định năng suất của loại cây trồng đó, áp dụng năng suất của loại cây trồng đó cho tất cả các loại cây hàng năm khác tại nơi có đất thu hồi.

- Phương án 2: Cơ quan có thẩm quyền xác định cây trồng chính trên thửa đất bị thu hồi, xác định năng suất của cây trồng đó tại địa phương mình là bao nhiêu, áp dụng tương ứng với từng thửa đất cụ thể.

- Phương án 3: Cơ quan có thẩm quyền xác định năng suất của từng loại cây trồng ở “chính tại địa phương mình”, áp dụng năng suất cụ thể ứng với từng loại cây trồng trên từng thửa đất bị thu hồi.

Về nội dung thứ hai, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định giá trung bình là giá tại thời điểm giao dịch đầu tiên hay cuối cùng trên thị trường đối với sản phẩm nông nghiệp đó? Giá tại thời điểm thu hồi đất được xác định là giá tại thời điểm có thông báo thu hồi đất hay tại một thời điểm cụ thể nào khác?

Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Việt

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi xin hỏi, khi được chủ đầu tư tiếp tục giao nhiệm vụ và cá nhân tham gia quản lý dự án được tham gia tư vấn giám sát thì ban quản lý dự án khu vực có được thực hiện công tác giám sát không? Ban quản lý dự án khu vực có cần phải có chứng chỉ năng lực tổ chức giám sát hay không?
Xem chi tiết
Thanh Hà

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi vi phạm luật giao thông, bị phạt hành chính, tạm giữ xe máy và bằng lái. Đã quá thời hạn hơn 6 tháng, tôi vẫn chưa đi nộp phạt. Nay tôi đi nộp phạt thì có được nhận lại xe và bằng lái không? Nếu không được thì tôi phải làm những thủ tục gì? Xem chi tiết
Nguyễn Quang Hùng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Khoản 3 Điều 82 Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 24 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14) quy định: “Cơ quan thẩm định được mời tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm tham gia thẩm định thiết kế xây dựng”.

Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP cũng quy định là “được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở”.

Như vậy, nếu chiếu theo quy định trên thì khi thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cơ quan thẩm định chỉ được mời tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định, chứ không được yêu cầu thuê tư vấn thẩm tra.

Tuy nhiên, quy định này mâu thuẫn với quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 87 Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 28 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14), theo đó cơ quan chuyên môn về xây dựng có quyền: “Yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra; mời tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm tham gia thẩm định khi cần thiết”.

Đối với những công trình theo Khoản 6 Điều 82 Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 24 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14) cũng bắt buộc phải được tư vấn thẩm tra.

Từ những phân tích nêu trên, đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số vấn đề sau:

Khi thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cơ quan chuyên môn về xây dựng có được yêu cầu chủ đầu tư thuê tư vấn thẩm tra thiết kế hay không? Việc mời tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định bằng hình thức nào, trách nhiệm của các bên như thế nào? Nếu không được thuê tư vấn thẩm tra thì cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh, cấp huyện sẽ rất khó có đủ điều kiện thực hiện thẩm định do số lượng công trình sử dụng vốn đầu tư công rất nhiều, biên chế công chức lại ít.

Trường hợp được thuê tư vấn thẩm tra thiết kế thì quy trình, thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra thực hiện như thế nào? Vì theo quy định về đấu thầu thì tất cả các gói thầu đều phải có kế hoạch đấu thầu và có giá gói thầu được người có thẩm quyền phê duyệt, do đó sẽ dẫn đến phát sinh nhiều thủ tục, kéo dài thời gian thực hiện.

Trường hợp trong tổng mức đầu tư chưa tính khoản mục chi phí thẩm tra thiết kế mà chỉ tính phí thẩm định (do dự án được duyệt cuối năm 2020 khi Luật số 62/2020/QH14 chưa có hiệu lực) thì có cần phải điều chỉnh tổng mức đầu tư để bổ sung chi phí này hay không?

Tôi cũng xin đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành quy định mới về các loại phí thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Xem chi tiết
Trần Việt Hưng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đơn vị tôi có chức năng thẩm tra thiết kế xây dựng, đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng và đang làm chủ đầu tư một dự án. Xin hỏi, đơn vị tôi có được tự thẩm tra thiết kế xây dựng cho dự án này không?
Xem chi tiết
Phan Đức Thanh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi xin hỏi, cá nhân trong một tổ chức hoạt động xây dựng (không hành nghề độc lập) tham gia các hoạt động xây dựng như khảo sát, thiết kế, giám sát… các công trình cấp IV có cần phải có chứng chỉ hành nghề không?
Xem chi tiết
Võ Tuấn Anh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 9 được UBND Quận 9 thành lập căn cứ theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, vừa qua, Ban được giao làm chủ đầu tư dự án Trường THCS Phú Hữu do UBND Quận 9 quyết định đầu tư. Khi xác định chi phí quản lý dự án trong tổng dự toán (dự án này Ban quản lý được giao làm chủ đầu tư), Ban quản lý căn cứ đúng định mức tỷ lệ phần trăm theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tuy nhiên khi trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thì cơ quan chuyên môn có chức năng thẩm định của Quận căn cứ Khoản 4 Điều 5 về xác định chi phí quản lý dự án của Thông tư số 16/2019/TT-BXD và chỉ cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực hưởng 80% chi phí quản lý dự án mà Ban quản lý trình thẩm định (cơ quan thẩm định căn cứ Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 16/2019/TT-BXD: Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 0,8).

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực xin hỏi, cơ quan có chức năng thẩm định của Quận áp dụng Khoản 4 Điều 5 về xác định chi phí quản lý dự án của Thông tư số 16/2019/TT-BXD đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực có đúng hay không?
Xem chi tiết
Đặng Ánh Hùng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Gia đình tôi thuộc diện thu nhập thấp, chưa có nhà ở. Tôi muốn mua lại nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị Tứ Hiệp, vậy tôi có phải đóng 2% tiền sử dụng đất không?
Xem chi tiết
Nguyễn Khắc Khiển

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Xin hỏi, quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP về các trường hợp lựa chọn nhà đầu tư có thể hiểu là nhà đầu tư bắt buộc phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp (dù ít hay nhiều) thì mới được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có nhà ở có đúng không?
Xem chi tiết
Vũ Đức Minh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định, các công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 45 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. Xin hỏi, các công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan theo kế hoạch sửa chữa hàng năm của UBND tỉnh, có kinh phí thực hiện dưới 500 triệu đồng thì có phải nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra công tác nghiệm thu hay không?
Xem chi tiết
Phạm Thanh