Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi được thành phố giao tự thực hiện một số dự án quy mô nhỏ; trong quá trình thực hiện có điều chỉnh một số chi tiết nhỏ về thiết kế và điều chỉnh, bổ sung khối lượng một số hạng mục công việc (có cả tăng và giảm), tuy nhiên vẫn bảo đảm việc điều chỉnh không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt. Xin hỏi, trong trường hợp này công ty có cần xin ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư trước khi phê duyệt dự toán điều chỉnh hay không? Có trường hợp nào chủ đầu tư phê duyệt dự toán điều chỉnh mà không cần xin ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư không?
Xem chi tiết
Hùng Hữu Danh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất”.

Tôi xin hỏi quy định nêu trên áp dụng cho trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất ở hay cho đất nông nghiệp hay áp dụng cho cả 2 loại đất (đất ở và đất nông nghiệp)?
Xem chi tiết
Trần Thị Uyên

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi xin hỏi, căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì dự toán gói thầu thi công xây dựng có được tính cả phần vật tư bên A cấp để thi công gói thầu không? Chi phí giám sát phần lắp đặt vật tư trong định mức theo Quyết định số 4970/QĐ-BCT về việc công bố định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp được xác định theo định mức của Bảng 2.21 (giám sát chi phí thi công xây dựng) hay Bảng 2.22 (giám sát thi công lắp đặt thiết bị) của Thông tư số 16/2019/TT-BXD?
Xem chi tiết
Võ Tuấn Anh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi muốn xây dựng một nhà máy sản xuất gạch từ rác thải nhựa, túi nilon. Vậy tôi có được hỗ trợ theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường hay không, và thủ tục để xin đầu tư như thế nào?
Xem chi tiết
Đặng Duy Khánh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi công tác tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Đơn vị tôi được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng trường học có thực hiện thu hồi đất. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, đang trong giai đoạn lập hồ sơ thiết kế cơ sở (báo cáo nghiên cứu khả thi), nằm trong quy hoạch chung của xã và đang đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Tuy nhiên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cũng như tiến độ thực hiện dự án, đơn vị tôi đã kết hợp với UBND xã nơi thực hiện dự án trao đổi, vận động nhân dân. Kết quả, tất cả hộ dân bị ảnh hưởng đều thống nhất cho thu hồi đất để thực hiện dự án và thống nhất giá bồi thường theo bảng giá đất của UBND tỉnh ban hành (không phải xác định giá đất cụ thể), các chính sách hỗ trợ thực hiện theo quy định (có lập biên bản).

Tôi xin hỏi, trong trường hợp nêu trên, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng cũng như tiến độ thực hiện dự án thì có thể bỏ qua bước thông báo thu hồi đất hay không (do tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng đều thống nhất bằng biên bản)? Đồng thời việc xác định giá đất bồi thường theo bảng giá quy định của UBND tỉnh mà không cần xác định giá đất cụ thể có phù hợp hay không (có biên bản thống nhất với các hộ dân)?

Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Điền

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về trường hợp sau:

Một thửa đất được cấp Giấy chứng nhận năm 1994 tại thôn 6, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn. Theo Chỉ thị số 364-CT ngày 6/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã thì thửa đất lại thuộc phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La.

Nay theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” thửa đất thuộc thôn 6, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn.

Tôi xin hỏi, nay việc cấp đổi Giấy chứng nhận thửa đất này sẽ căn cứ bản đồ theo Chỉ thị số 364-CT ngày 6/11/1991 hay bản đồ theo Quyết định số 513/QĐ-TTg, hướng xử lý cụ thể như thế nào?

Xem chi tiết
Đỗ Hữu Tuấn

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tại các Nghị định của Chính phủ (số 45/2014/NĐ-CP; số 46/2014/NĐ-CP, số 135/2016/NĐ-CP, số 123/2017/NĐ-CP) quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định các trường hợp để xác định phương pháp xác định giá đất cụ thể (thặng dư, chiết trừ, thu nhập, so sánh trực tiếp và hệ số điều chỉnh) làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo đó, “Thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại” là giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư. Các trường hợp còn lại dùng phương pháp hệ số điều chỉnh.

Giá đất sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh tại Bảng giá đất của UBND tỉnh Hà Tĩnh được quy định cho thời hạn thuê đất là 70 năm. Tôi là người dân thuê đất của Nhà nước, xin hỏi, khi tính giá trị cho khu đất có thời hạn thuê là 50 năm thì tính như thế nào: Giá trị khu đất = giá đất tại Bảng giá đất x diện tích? Hay là: Giá trị khu đất = giá đất tại Bảng giá đất x diện tích x50/70?

Xem chi tiết
Nguyễn Chí Công

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Ban quản lý dự án chuyên ngành UBND huyện được thành lập theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, định mức quản lý dự án tính theo Bảng 1 Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017. Tuy nhiên, do dự án vướng mặt bằng, không triển khai hết dự án mà phải nghiệm thu thực tế (giảm 50% giá trị dự án).

Tôi xin hỏi, khi quyết toán chi phí quản lý dự án có được tính 100% theo phê duyệt hay phải giảm trừ? Nếu giảm trừ thì căn cứ vào văn bản pháp lý nào?

Xem chi tiết
Dương Thanh Tuấn

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Căn cứ Mục 20 Phụ lục II Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, các dự án xây dựng đường ô tô cần tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm: Tất cả đối với đường ô tô cao tốc; đường ô tô cấp kỹ thuật I, II có chiều dài từ 10 km trở lên; đường ô tô cấp kỹ thuật III, IV có chiều dài từ 30 km trở lên.

Căn cứ Bảng 1.4 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng thì các công trình giao thông đường bộ được chia thành các loại công trình: Đường ô tô cao tốc; đường ô tô; đường trong đô thị; nút giao thông; đường nông thôn.

Tiêu chuẩn 4054-2005 Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế (là tiêu chuẩn thiết kế dành cho đường ô tô ngoài đô thị) có quy định các cấp kỹ thuật của đường ô tô bao gồm đường từ cấp I đến cấp VI.

Đối với đường trong đô thị được quy định tại QCVN07-4:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, theo đó đường đô thị được chia thành các cấp đường: Đường cao tốc đô thị; đường trục chính đô thị; đường chính đô thị; đường liên khu vực; đường chính khu vực; đường nhóm nhà ở; đường xe đạp; đường đi bộ (không có quy định cấp I-VI như đường ô tô).

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, “Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: Cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, công trình cấp xăng dầu và khí đốt, thông tin liên lạc, hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn, nghĩa trang, công trình giao thông đô thị”.

Ngoài ra, theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 1/2/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật trong đó có QCVN 07-4:2016/BXD - Công trình giao thông.

Tôi xin hỏi, đối với các tuyến đường giao thông trong đô thị thiết kế theo QCVN 07:2016/BXD, việc có hay không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án sẽ được căn cứ vào Mục 3 Phụ lục II Nghị định số 40/2019/NĐ-CP hay Mục 20 Phụ lục II Nghị định số 40/2019/NĐ-CP?

Xem chi tiết
Đỗ Nam Trung

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi có 100% vốn nước ngoài, chuyên kinh doanh sản xuất giày thể thao, sản lượng dự tính chỉ cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Công ty tôi muốn thuê nhà xưởng của công ty A đã có đánh giá tác động môi trường với cùng ngành nghề của công ty tôi. Đánh giá tác động môi trường đã được duyệt của công ty A cho sản lượng lớn hơn sản lượng mà công ty tôi sản xuất. Xin hỏi, nếu công ty tôi thuê nhà xưởng của công ty A thì có cần lập đánh giá tác động môi trường mới hoặc lập kế hoạch bảo vệ môi trường hay không?
Xem chi tiết
Lê Ngọc Thúy Hân