Gửi câu hỏi
Lĩnh vực khác

Hỏi: Cải chính thông tin trên giấy khai sinh cần có điều kiện gì?

Nguyễn Đình Sang - 16:24 10/11/2022

Chi tiết câu hỏi

Ngày 20/10/2022, Bộ Tư pháp có Công văn số 4099/BTP-HTQTCT về việc xử lý thông tin chuẩn trong trường hợp các thông tin thực tế khác với thông tin trong giấy khai sinh. Trong đó Bộ Tư pháp trích dẫn các quy định, cho rằng "họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó" (khoản 2 Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP). Tuy nhiên có nhiều trường hợp có những thông tin trên Giấy khai sinh là sai so với thực tế, sai ngay tại thời điểm đăng ký Giấy khai sinh đó, vì vậy sau này công dân lấy thông tin chuẩn thì lại thành sai so với sự thật. Ví dụ mẹ của công dân tên Nguyễn Thị D, nhưng khi khai sinh do đánh nhầm thành Phạm Thị H. Tôi xin đề xuất chỉnh sửa Luật Hộ tịch để phù hợp thực tế, bao quát hết mọi vấn đề phát sinh, đề ra quy định, thủ tục sửa cả Giấy khai sinh nếu Giấy khai sinh có thông tin sai với thực tế.

Trả lời

Bộ Tư pháp trả lời vấn đề này như sau:

Điều 6, Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định: Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân; mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh. Trường hợp thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch thì thực hiện cải chính hộ tịch.

Do đó, nếu ông Nguyễn Đình Sang có cơ sở (giấy tờ, tài liệu hợp lệ, bảo đảm giá trị lịch sử, pháp lý) chứng minh có sai sót trong nội dung đăng ký khai sinh thì ông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện việc cải chính theo quy định nêu trên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top