Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau: Ông Nông Văn Toán có hộ khẩu thường trú tại thôn Đông Chót, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (đã được UBND huyện Ngân Sơn phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại thôn Đông Chót, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) là hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc các thôn đặc biệt khó khăn nhưng thuộc các xã đặc biệt khó khăn trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Vậy, ông Toán có được miễn tiền sử dụng đất khi được cấp giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức, nếu đủ điều kiện miễn tiền sử dụng đất? Tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2014/NĐ-CP có ghi là "vùng" có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy, "vùng" trong Thông tư nêu trên được hiểu thế nào? “Vùng” có tương đương "xã" trong Nghị định không? Những thôn không đặc biệt khó khăn nhưng nằm trong xã đặc biệt khó khăn theo danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 và Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 có được miễn tiền sử dụng đất khi đủ điều kiện không?

Xem chi tiết
Đặng Bình Minh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi là kế toán trường THCS. Vừa qua, thanh tra nội bộ kho bạc kiểm tra đơn vị tôi và kết luận, nội dung chi khoán tiền điện thoại di động cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán và tổ trưởng chuyên môn từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động thường xuyên là không đúng quy định. Theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (căn cứ Quyết định này thì UBND tỉnh Tây Ninh cũng có Quyết định 39/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 về việc ban hành quy định, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) thì các đối tượng nêu trên của trường tôi không đủ tiêu chuẩn được cấp tiền để thanh toán tiền cước phí sử dụng điện thoại di động. Tuy nhiên, theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, có ban hành kèm theo phụ lục số 1 hướng dẫn nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ, trong đó có nội dung: “… Đối với trường hợp không đủ tiêu chuẩn trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động theo quy định trên, nhưng trong thực tế xét thấy cần thiết phải trang bị để phục vụ công việc chung thì Thủ trưởng đơn vị được quyết định việc cấp tiền để thanh toán tiền cước phí sử dụng điện thoại cho phù hợp…”. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong công tác điều hành, trường đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và có xây dựng khoán tiền điện thoại hàng tháng cho hiệu trưởng 150.000 đồng, phó hiệu trưởng 100.000 đồng, kế toán 100.000 đồng, tổ trưởng chuyên môn 50.000 đồng và đã được thông qua hội nghị cán bộ công chức hàng năm.Nhưng qua đợt thanh tra, đoàn thanh tra không đồng ý cho nhà trường chi trả tiền điện thoại di động của các đối tượng trên và đề nghị thu hồi ngân sách. Cho tôi hỏi, trường tôi khoán chi khoản trên là đúng hay sai? Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hà

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc trong việc xác định hợp đồng tương tự như sau: Công ty A tham gia đấu thầu, trong đó hồ sơ mời thầu có quy định: “Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong vòng 3 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Số lượng hợp đồng bằng 2 hoặc khác 2, ít nhất có 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 2 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 4 tỷ đồng”. Công ty A kê khai 2 hợp đồng: Hợp đồng 1: Giữa công ty A và UBND tỉnh B vào năm 2019 (thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu) phần công việc có giá trị 2,5 tỷ đồng. Hợp đồng đã hoàn thành toàn bộ (có chứng từ chứng minh). Hợp đồng 2: Giữa công ty A và công ty B vào năm 2020 (không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu) phần công việc có giá trị 3 tỷ đồng. Hợp đồng đã hoàn thành toàn bộ (có chứng từ chứng minh). Khi xác định hợp đồng 2 có phải hợp đồng tương tự hay không, có 2 quan điểm: Quan điểm 1: Hợp đồng 2 được xác định là hợp đồng tương tự do pháp luật không quy định hợp đồng đang xét phải thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Mặt khác, hợp đồng 2 đã đáp ứng các tiêu chí của hồ sơ mời thầu. Quan điểm 2: Hợp đồng 2 không được xác định là hợp đồng tương tự do nó không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu, trong khi việc xét hợp đồng tương tự phải được thực hiện theo quy định pháp luật về đấu thầu. Cho tôi hỏi, quan điểm nào là phù hợp? Xem chi tiết
Thái Khắc Hưng

Lao động - Tiền lương

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn giải quyết trường hợp sau:

Ông Nguyễn Văn A có trình độ đại học chuyên ngành quản lý đất đai, là nhân viên hợp đồng của một trung tâm trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, xếp ngạch chuyên viên mã số 01.003. Tháng 6/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường điều động ông A sang làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

Thực hiện Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức (theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư), đơn vị đã rà soát và phát hiện trường hợp ông A chưa được tuyển dụng vào viên chức (thiếu quy trình tuyển dụng).

Ông A đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm đang đảm nhiệm và được lãnh đạo đơn vị đánh giá hoàn thành tốt trở lên chức trách nhiệm vụ được giao và đơn vị đã thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tổ chức sát hạch trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với ông A.

Ngày 31/3/2021, ông A có quyết định công nhận kết quả khắc phục trong tuyển dụng viên chức. Tháng 4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị tiếp nhận ông A vào công chức.

Tôi xin hỏi, ông A có đủ điều kiện để được tiếp nhận vào công chức hay không?

Xem chi tiết
Đoàn Thị Bình Minh

Lao động - Tiền lương

Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định, thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật chuyên ngành.

Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định, thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Khoản 4 Điều 3 Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ quy định: "Cán bộ giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được hiểu là không giữ một chức vụ cấp trưởng (đối với cả chức danh bầu cử và bổ nhiệm) liên tục từ 8 năm trở lên ở cùng một địa phương, cơ quan, đơn vị".

Tôi xin hỏi, căn cứ các quy định nêu trên có thể hiểu, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý không được quá hai nhiệm kỳ bao gồm cả cấp trưởng và cấp phó của một cơ quan, đơn vị, hay có thể áp dụng theo quy định của Đảng, chỉ đối với cấp trưởng không được giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp hay không?

Điểm b Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng luân chuyển thì công chức lãnh đạo, quản lý giữ các chức vụ cấp trưởng mà theo quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan.

Như vậy có được hiểu, chỉ công chức lãnh đạo, quản lý giữ chức vụ cấp trưởng không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp mới được luân chuyển, còn cấp phó giữ hai nhiệm kỳ liên tiếp không được luân chuyển hay không?Xem chi tiết
Vân Anh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Điểm a Khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai 2013 quy định, đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất.

Tuy nhiên cách hiểu và áp dụng ở các tỉnh lại không giống nhau. Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp 2 nội dung tôi thấy còn chưa rõ ràng như sau:

Thứ nhất: Năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương.

Thứ hai: Giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất.

Về nội dung thứ nhất, ông Việt muốn biết, ông có thể hiểu nội dung trên theo phương án nào?

- Phương án 1: Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương xác định một “loại cây trồng chính” của địa phương mình, xác định năng suất của loại cây trồng đó, áp dụng năng suất của loại cây trồng đó cho tất cả các loại cây hàng năm khác tại nơi có đất thu hồi.

- Phương án 2: Cơ quan có thẩm quyền xác định cây trồng chính trên thửa đất bị thu hồi, xác định năng suất của cây trồng đó tại địa phương mình là bao nhiêu, áp dụng tương ứng với từng thửa đất cụ thể.

- Phương án 3: Cơ quan có thẩm quyền xác định năng suất của từng loại cây trồng ở “chính tại địa phương mình”, áp dụng năng suất cụ thể ứng với từng loại cây trồng trên từng thửa đất bị thu hồi.

Về nội dung thứ hai, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định giá trung bình là giá tại thời điểm giao dịch đầu tiên hay cuối cùng trên thị trường đối với sản phẩm nông nghiệp đó? Giá tại thời điểm thu hồi đất được xác định là giá tại thời điểm có thông báo thu hồi đất hay tại một thời điểm cụ thể nào khác?

Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Việt

Lao động - Tiền lương

Tôi công tác tại Trung tâm y tế huyện. Trong thời gian chờ bổ nhiệm lại chức vụ trưởng khoa, lãnh đạo đơn vị có ra quyết định cho tôi làm phụ trách khoa. Kể từ thời điểm đó tôi không được hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm. Tôi xin hỏi, thời gian tôi làm phụ trách có được hưởng phụ cấp trách nhiệm không?

Xem chi tiết
Nguyễn Hùng Anh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi được công ty cử đi làm việc tại chi nhánh ở nước ngoài trên 2 năm. Lương và thu nhập công ty vẫn trả tại Việt Nam và có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo bảng thuế lũy tiến dành cho cá nhân là đối tượng cư trú. Tại nước ngoài, chi nhánh công ty trả thêm phụ cấp sinh hoạt. Tháng 10/2020, tôi được điều động về nước.

Hiện công ty yêu cầu tôi nộp thuế bổ sung cho lương năm 2020 với mức thuế suất áp dụng là 20% và không được khấu trừ gia cảnh vì là đối tượng không cư trú tại Việt Nam đủ 183 ngày theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, và do trước đó trả thu nhập đã thu theo thuế lũy tiến là không đúng.

Xin hỏi, công ty đang áp dụng mức thuế đối với tôi như vậy là đúng hay sai? Nếu đúng thì chính sách thuế thu nhập cá nhân như vậy có công bằng không, thu nhập của tôi khi làm việc ở Việt Nam và khi ở nước ngoài gần như không thay đổi, công ty vẫn trả lương tại Việt Nam và tôi không được giảm trừ gia cảnh cho các con. Nếu công ty đang yêu cầu sai thì tôi phải làm gì (như các năm trước thì công ty chỉ yêu cầu kê khai thuế tại Việt Nam và phần thu nhập (phụ cấp) được nhận tại nước ngoài để kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam)?

Xem chi tiết
Trần Văn Lê

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi xin hỏi, khi được chủ đầu tư tiếp tục giao nhiệm vụ và cá nhân tham gia quản lý dự án được tham gia tư vấn giám sát thì ban quản lý dự án khu vực có được thực hiện công tác giám sát không? Ban quản lý dự án khu vực có cần phải có chứng chỉ năng lực tổ chức giám sát hay không?
Xem chi tiết
Thanh Hà

Lao động - Tiền lương

Cơ quan tôi có cán bộ sinh con thứ ba vào tháng 12/2019; nghỉ thai sản và nghỉ phép đến hết tháng 6/2020. Sau đó, cán bộ này chuyển công tác đến một Sở của tỉnh khác từ ngày 1/8/2020. Tôi xin hỏi, cán bộ nêu trên có bị xem xét, xử lý kỷ luật theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP hay không?
Xem chi tiết
Hoàng Nhật Lân