Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy - 09:56 25/01/2023

Điều kiện học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Trong thời gian qua, việc áp dụng quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ còn nhiều bất cập giữa các cơ quan và địa phương. Cụ thể, Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định: Công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư theo quy định của pháp luật từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn của ngạch công chức chuyên ngành hành chính, ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư này tương ứng với ngạch công chức đã được bổ nhiệm. Theo quy định này, những cá nhân đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức thuộc trường hợp miễn chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trước thời điểm Thông tư số 02/2021/TT-BNV có hiệu lực thì mặc định được xem là đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, khi những cá nhân này tham gia lớp đào tạo Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính thì lại bị yêu cầu học lại lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (tại Học viện Hành chính), do đó bị trả hồ sơ không cho học. Đây là một bất cập ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của công chức, đề nghị sớm xem xét, giải đáp để những công chức thuộc trường hợp này yên tâm công tác, được tham gia đào tạo để nâng cao trình độ.
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Bích Lan
Nguyễn Bích Lan - 08:43 23/01/2023

Cách tính tiền tự túc phương tiện khi đi công tác

Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị: "Đối với cán bộ, công chức, viên chức… và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị". Tôi xin hỏi, khoảng cách từ A đến B là 30 km, vậy, tiền tự túc phương tiện được tính bằng: 0,2 x giá xăng tại thời điểm đi công tác x 30 km hay 0,2 x giá xăng tại thời điểm đi công tác x 30 km x 2 (lượt đi, lượt về)?
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Phạm Ngọc Thạch
Phạm Ngọc Thạch - 14:05 21/01/2023

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý

Tôi có trình độ thạc sĩ nhưng hiện giữ ngạch cán sự (01.004) do trước đây chỉ có trình độ trung cấp. Tôi xin hỏi, theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, tôi có được bổ nhiệm viên chức quản lý không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Nguyễn Mân
Nguyễn Mân - 10:05 21/01/2023

Đất lúa trong quy hoạch có được gia hạn sử dụng?

Gia đình tôi đang sử dụng các thửa đất lúa, tuy nhiên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đã hết thời hạn sử dụng. Tôi đã lập hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn sử dụng đất nhưng Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh quận trả lời là không được gia hạn vì đất nằm trong quy hoạch Dự án Làng Đại học. Tôi xin hỏi, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh quận trả lời như vậy có đúng không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Nguyễn Thu Huyền
Nguyễn Thu Huyền - 15:05 20/01/2023

Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải vào thời điểm nào?

Dự án của công ty tôi đang gặp phải một số vấn đề khi thực hiện các quy định bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, cụ thể như sau: - Căn cứ các Điều 39-48 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các Điều 28-31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường quy định về giấy phép môi trường và đăng ký môi trường, trong đó, Điều 28 nêu rõ nội dung của báo cáo đề xuất cấp phép môi trường gồm kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và kế hoạch, thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm, kèm theo kế hoạch quan trắc chất thải để đánh giá hiệu quả của công trình xử lý chất thải (lấy mẫu tổ hợp và mẫu đơn); trường hợp công trình, thiết bị xử lý hợp khối hoặc công trình xử lý chất thải thuộc dự án có công suất nhỏ theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này chỉ thực hiện lấy mẫu đơn để quan trắc; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành. Điểm a Khoản 2 Điều 29 của Nghị định quy định thời điểm thực hiện hồ sơ xin giấy phép môi trường: "Sau khi đã hoàn thành công trình xử lý chất thải cho toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu dự án có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án". Căn cứ các quy định trên có thể hiểu thời gian vận hành thử nghiệm các công trình, thiết bị bảo vệ môi trường là vận hành thử nghiệm khi có đốt thử nhiên liệu ở các điều kiện tải, trước khi đi vào vận hành chính thức (vận hành thương mại COD) đúng không? Nếu không phải thời điểm này thì vận hành thử nghiệm sẽ là giai đoạn nào của dự án? - Trong trường hợp dự án đã có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, căn cứ Khoản 5, Điều 171 của Luật Bảo vệ môi trường 2020: "5. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi đã được cấp theo quy định của Luật Tài nguyên nước và Luật Thủy lợi được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn của giấy phép và là một phần của giấy phép môi trường quy định tại Luật này. Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi được đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường trong trường hợp đã hoàn thành công trình, thiết bị xử lý khí thải, quản lý chất thải rắn theo quy định của Luật này". Căn cứ điều khoản chuyển tiếp này có thể hiểu dự án có thể thải nước thải của dự án khi chưa cần giấy phép môi trường có đúng không? Trường hợp nước thải sục rửa đường ống nếu được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải của dự án đạt tiêu chuẩn quy định có thể thải ra biển được không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Phạm Ngọc Thương
Phạm Ngọc Thương - 14:05 20/01/2023

Khi nào cần trình điều chỉnh Khung chính sách bồi thường?

Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 3/1/2020 của Chính phủ quy định Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: "a) Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi; b) Số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất; c) Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ đối với từng loại đối tượng thu hồi đất; dự kiến giá đất bồi thường đối với từng loại đất, từng loại vị trí; d) Phương án bố trí tái định cư (dự kiến số hộ tái định cư, địa điểm, hình thức tái định cư); đ) Dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nguồn vốn để thực hiện; e) Dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; g) Dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng". Khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, trong khi triển khai dự án, diện tích các loại đất có thay đổi tăng/giảm. Tôi xin hỏi, vậy chủ đầu tư có phải lập và trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Khung chính sách trước khi tiếp tục triển khai thực hiện hay không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Thái Ngọc Hân
Thái Ngọc Hân - 10:10 20/01/2023

Tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường không còn là ngành kinh doanh có điều kiện

Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định đánh giá tác động môi trường do chủ dự án đầu tư tự thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện thực hiện. Tôi xin hỏi, điều kiện ở đây cụ thể là gì? Nếu chủ dự án có từ 2 nhân lực chuyên môn về môi trường trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm trên 5 năm công tác trong lĩnh vực môi trường thì có tự lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được hay không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty CP Tasico EA SÔ
Công ty CP Tasico EA SÔ - 10:07 20/01/2023

Góp vốn dự án bằng đất nông nghiệp, thủ tục thế nào?

Công ty chúng tôi có nhận góp vốn bằng 17,9 ha quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân vào năm 2020 để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt. Tháng 4/2022, dự án trên được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Nay Công ty thực hiện thủ tục nhận góp vốn và sang tên sổ đỏ từ cá nhân sang Công ty thì có phải xin UBND tỉnh chấp thuận góp vốn nữa hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn VN-TAX
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn VN-TAX - 10:04 20/01/2023

Thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp

Công ty chúng tôi đang thực hiện thủ tục xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế phục vụ việc giải thể doanh nghiệp cho các đơn vị khách hàng của Công ty. Trong quá trình thực hiện dịch vụ, Công ty có các đối tượng khách hàng ở các trạng thái mã số thuế (MST) khác nhau, nhưng đa số các đơn vị khách hàng đều ở trạng thái đóng MST (đóng do hoạt động không đúng địa chỉ; đóng do Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy phép...). Tuy nhiên, mỗi Chi cục Thuế lại yêu cầu và hướng dẫn hồ sơ xin chấm dứt hiệu lực MST khác nhau: Tại một số Chi cục Thuế, đối với trạng thái MST của người nộp thuế bị đóng do hoạt động không đúng địa điểm thì thủ tục xin chấm dứt hiệu lực MST gồm: Văn bản xin chấm dứt hiệu lực MST (Mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC); biên bản họp của Hội đồng thành viên (công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc Hội đồng quản trị (công ty cổ phần) về việc giải thể doanh nghiệp; quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị; quyết định của chủ sở hữu (Công ty TNHH MTV, doanh nghiệp tư nhân) về việc giải thể doanh nghiệp; văn bản xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan phát hành; các báo cáo thuế còn thiếu đến thời điểm xin chấm dứt hiệu lực MST; nộp các khoản tiền còn nợ ngân sách nhà nước từ trước; không ra quyết định phạt vi phạm hành chính về các báo cáo thuế chậm nộp trong thời gian bị đóng MST; giải quyết thủ tục xin chấm dứt hiệu lực MST. Một số Chi cục Thuế thì thủ tục lại gồm: Bước 1: Xin mở MST - văn bản đề nghị khôi phục MST (Mẫu số 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC) – yêu cầu đơn vị phải có địa điểm khác để xin khôi phục MST; các báo cáo thuế còn thiếu đến thời điểm xin khôi phục MST; ra quyết định phạt vi phạm hành chính về các báo cáo thuế chậm nộp trong thời gian bị đóng MST; nộp phạt vi phạm hành chính theo quyết định phạt vi phạm hành chính về các báo cáo thuế chậm nộp trong thời gian bị đóng MST; nộp các khoản tiền còn nợ ngân sách nhà nước từ trước. Bước 2: Xin chấm dứt hiệu lực MST - văn bản xin chấm dứt hiệu lực MST (Mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC); biên bản họp của Hội đồng thành viên (công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc Hội đồng quản trị (công ty cổ phần) về việc giải thể doanh nghiệp; quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị; quyết định của chủ sở hữu (công ty TNHH MTV, doanh nghiệp tư nhân) về việc giải thể doanh nghiệp; văn bản xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan phát hành; giải quyết thủ tục xin chấm dứt hiệu lực MST. Đối với trạng thái MST của người nộp thuế bị đóng do Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy phép hoạt động; thủ tục xin chấm dứt hiệu lực MST gồm: Bước 1: Xin khôi phục MST - văn bản đề nghị khôi phục MST (Mẫu số 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC) với lý do: Khôi phục MST để giải thể doanh nghiệp; biên bản họp của Hội đồng thành viên (công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc Hội đồng quản trị (công ty cổ phần) về việc giải thể doanh nghiệp; quyết định của Hội đồng thành hoặc Hội đồng quản trị; quyết định của chủ sở hữu (công ty TNHH MTV, doanh nghiệp tư nhân) về việc giải thể doanh nghiệp; văn bản xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan phát hành; các báo cáo thuế còn thiếu đến thời điểm xin chấm dứt hiệu lực MST; nộp các khoản tiền còn nợ ngân sách nhà nước từ trước; ra quyết định phạt vi phạm hành chính về các báo cáo thuế chậm nộp trong thời gian bị đóng MST; nộp phạt vi phạm hành chính theo quyết định phạt vi phạm hành chính về các báo cáo thuế chậm nộp trong thời gian bị đóng MST. Bước 2: Giải quyết thủ tục xin chấm dứt hiệu lực MST - người nộp thuế không cần phải nộp văn bản xin chấm dứt hiệu lực MST (Mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC), Chi cục Thuế giải quyết việc xin chấm dứt hiệu lực MST luôn. Chúng tôi xin hỏi, đối với các đơn vị làm thủ tục giải thể doanh nghiệp nhưng trước đó bị khóa MST dẫn đến việc không nộp hoặc nộp chậm tờ khai thuế, vậy các khoản phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi này có được miễn trừ theo Điểm 1d Điều 26 Thông tư số 166/2013/TT-BTC hay không? Việc một số Chi cục Thuế vẫn ra quyết định phạt vi phạm hành chính về các báo cáo thuế chậm nộp trong thời gian bị đóng MST có đúng hay không? Để thuận tiện cho việc thực hiện thủ tục xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế phục vụ việc giải thể doanh nghiệp cho các đơn vị khách hàng của Công ty, đề nghị cơ quan chức năng có văn bản hướng dẫn cụ thể các trường hợp được nêu trên.
Xem chi tiết

Lao động - Tiền lương

Nguyễn Bình Minh
Nguyễn Bình Minh - 10:04 19/01/2023

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền xử lý kỷ luật viên chức quản lý

Hiệu trưởng một trường THPT đã vi phạm Luật Tố cáo (không giải quyết tố cáo), đồng thời trong kết luận của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định Hiệu trưởng đã vi phạm Luật Tố cáo, nhưng trong cuộc họp Hội đồng kỷ luật của Sở Giáo dục và Đào tạo có 7 thành viên thì 7/7 đồng ý không kỷ luật. Mặt khác, theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP thì vi phạm Luật Tố cáo quy định kỷ luật mức cảnh cáo. Ngoài ra theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP có quy định mức kỷ luật khiển trách với hành vi vi phạm luật khiếu nại, tố cáo của viên chức quản lý, đồng thời quy định Hội đồng kỷ luật viên chức quản lý gồm 5 thành viên. Tôi xin hỏi, việc xử lý kỷ luật viên chức như trên có đúng không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Nguyễn Văn Công
Nguyễn Văn Công - 09:43 19/01/2023

Điều kiện bồi thường khi thu hồi đất thuộc hành lang giao thông

Gia đình tôi có một thửa đất nằm theo mặt Tỉnh lộ 284 (nay là Quốc lộ 17). Đây là thửa đất do cha ông để lại, gia đình đã sử dụng ổn định từ trước năm 1945 đến nay. Ngày 25/12/2003, gia đình tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trên Giấy chứng nhận của người sử dụng đất có thể hiện diện tích hành lang đường, tính từ tim đường vào là 10,5 m (diện tích thể hiện tại sơ đồ trang 3 Giấy chứng nhận) nhưng không được cộng vào diện tích được sử dụng ghi tại trang 2 của Giấy chứng nhận (phần diện tích hành lang lộ giới này vẫn chưa được đền bù, hỗ trợ, từ trước tới nay chưa có thông báo thu hồi đất, gia đình tôi vẫn có các công trình, vật kiến trúc trên đã được xây dựng từ trước năm 1990 hiện nay vẫn sử dụng ổn định). Nay nhà nước mở rộng Quốc lộ 17, có thu hồi hết phần diện tích theo chiều sâu từ tim đường vào 10,5 m để làm đường. Tuy nhiên, theo thông báo, gia đình tôi không được đền bù phần diện tích bị thu hồi này. Theo giải thích thì đây là phần đất thuộc hành lang giao thông (trong khi các hộ liền kề, cùng tuyến đường, có nhà được cấp Giấy chứng nhận cùng thời điểm, có nhà được cấp Giấy chứng nhận sau lại không bị trừ hành lang, vẫn được cộng vào Giấy chứng nhận và được đền bù bình thường). Xin hỏi, đất nhà tôi sử dụng ổn định từ trước năm 1945 đến nay, khi thu hồi như vậy có được đền bù phần diện tích đất và tài sản, vật kiến trúc trên phần đất bị thu hồi đó không?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top