Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hà Thị Anh Giang
Hà Thị Anh Giang - 08:05 30/06/2024

Hướng dẫn hiệu chỉnh sai lệch trong hồ sơ thầu

Bên mời thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp và vận chuyển hàng hóa theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Giá dự thầu được chào theo quy định tại Mẫu 13, 13(a1) và 13 (b1) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu tại Thông tư số 12/2022/TT-BKHĐT. Khi dự thầu, tại Mẫu 13(a1), nhà thầu chỉ chào giá đơn giá CIF/EXW và thành tiền tổng giá CIF/EXW; thiếu cột chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Tôi xin hỏi, chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác được xem là phần công việc nêu trong hồ sơ mời thầu và được phép hiệu chỉnh sai lệch thiếu như Điều 30 Thông tư số 12/2022/TT-BKHĐT không? Nếu không, thì các cột chào thiếu trên được xử lý như thế nào?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Lê Văn Đức
Lê Văn Đức - 11:01 29/06/2024

Những trường hợp nào không được cấp tín dụng?

Theo Khoản 3 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng cho khách hàng trên cơ sở bảo đảm của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào để tổ chức tín dụng khác cấp tín dụng cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này. Tôi xin hỏi, quy định tại Khoản 3 Điều 126 nêu trên có áp dụng đối với quỹ tín dụng nhân dân không? Trong trường hợp Điều này được áp dụng đối với quỹ tín dụng nhân dân thì có mâu thuẫn gì với Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng không? Theo tôi hiểu, Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng nhân dân A vay vốn quỹ tín dụng nhân dân A, được bảo đảm bằng tài sản của người khác (không thuộc Khoản 1 Điều 126) thì lúc này Chủ tịch HĐQT thuộc đối tượng hạn chế cho vay theo Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng. Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng nhân dân A vay vốn quỹ tín dụng nhân dân A được bảo đảm bằng tài sản của chính Chủ tịch HĐQT thì lúc này Chủ tịch thuộc đối tượng không được cho vay. Xin hỏi, tôi hiểu như vậy có đúng không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Trọng Hùng
Nguyễn Trọng Hùng - 08:08 28/06/2024

Đánh giá hồ sơ dự thầu theo căn cứ nào?

Hồ sơ mời thầu của bên mời thầu không đính kèm bản vẽ. Hồ sơ dự thầu ban đầu của nhà thầu có mục động cơ với bản vẽ đính kèm và thông số chiều dài trục động cơ được ghi cụ thể là 350 mm. Trong quá trình chủ đầu tư làm rõ yêu cầu nhà thầu cung cấp thêm tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu đã cấp bản vẽ với thông tin chiều dài trục để là tham số L và có thể thay đổi từ 300 – 550 mm. Tôi xin hỏi, sự không đồng nhất đó có chấp nhận được không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Phan Công Huân
Phan Công Huân - 10:19 27/06/2024

Khi nào chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ?

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong giấy phép hoạt động được huy động tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn. Tuy nhiên, chi nhánh này không ban hành văn bản quy định nội bộ về tiền gửi tiết kiệm theo quy định tại Thông tư số 48/2018/TT-NHNN, văn bản quy định nội bộ về phát hành giấy tờ có giá theo Thông tư số 01/2021/TT-NHNN với lý do, chưa phát sinh sản phẩm tiền gửi tiết kiệm/chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu. Theo nội dung hoạt động tại Giấy phép hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì ngân hàng được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước, gồm các hoạt động sau: Nhận tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác… Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Tôi xin hỏi, vậy chi nhánh ngân hàng nước ngoài nêu trên có vi phạm quy định của pháp luật về ban hành văn bản nội bộ không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Lê Phượng Anh
Lê Phượng Anh - 15:05 26/06/2024

Hướng dẫn xác định mức khấu trừ bảo hiểm công trình xây dựng

Phụ lục III Nghị định số 67/2023/NĐ-CP có quy định mức khấu trừ giá trị bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng. Mức khấu trừ cụ thể chỉ ghi các cột mốc 20 tỷ đồng, 100 tỷ đồng, 600 tỷ đồng, 700 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng. Tôi xin hỏi, vậy các mốc số tiền bảo hiểm ở giữa hiểu như thế nào mới đúng?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Vũ Diệp Năng
Vũ Diệp Năng - 09:43 26/06/2024

Nhà thầu có thể cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án

Nhà thầu tư vấn X đã tham gia hợp đồng lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây lắp (theo hình thức chỉ định thầu) của một dự án. Nhà thầu X hoàn toàn độc lập về pháp lý và tài chính với chủ đầu tư và tất cả đơn vị khác tham gia dự án. Tôi xin hỏi, vậy nhà thầu X có được tham gia giám sát (theo hình thức chỉ định thầu) dự án nêu trên không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Kiều Xuân Sang
Kiều Xuân Sang - 16:08 25/06/2024

Khi nào nhà thầu được xác định là độc lập với chủ đầu tư?

Công ty TNHH A có vốn góp của Công ty TNHH B và Đài Truyền hình C với tỷ lệ góp vốn mỗi bên là 50%. Công ty A có nhu cầu tham dự các gói thầu do Công ty B và Đài Truyền hình C làm chủ đầu tư. Công ty A dự kiến sẽ tham dự liên danh, trong đó A là một thành viên đảm nhận khối lượng công việc nhỏ hơn 60% phạm vi công việc của gói thầu. Các thành viên còn lại không có vốn góp của chủ đầu tư. Tôi xin hỏi, trường hợp này, nhà thầu liên danh có được xem là độc lập về tài chính với chủ đầu tư hay không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Hoàng Trọng Thắng
Nguyễn Hoàng Trọng Thắng - 08:08 25/06/2024

Điều kiện dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán

Tôi tốt nghiệp đại học ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Trong chương trình học, tôi đã học các môn: Nguyên lý kế toán (4 đơn vị học phần); Kế toán quản trị (3 đơn vị học phần); Kế toán tài chính (3 đơn vị học phần); Kế toán thương mại du lịch (3 đơn vị học phần) và Quản trị tài chính (4 đơn vị học phần) trong tổng số 187 đơn vị học phần, chiếm 9,09%. Ngoài ra, ông cũng tốt nghiệp thạc sĩ quản lý kinh tế. Xin hỏi, trong chương trình học có môn Tài chính công có được tính vào các môn học của ngành tài chính không? Theo tôi tham khảo Điều 4 Thông tư số 91/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên thì việc cấp chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán có điều kiện về bằng cấp như sau: Bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính; Kế toán; Kiểm toán; Phân tích hoạt động tài chính; Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học. Vậy, các môn tôi đã học nêu trên có hợp lệ để được tính trên 7% tổng số học trình không? Có đủ điều kiện để dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán không?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Văn Tiến - 08:03 25/06/2024

Tổ chuyên gia, tổ thẩm định có cần chứng chỉ đấu thầu?

Tôi xin hỏi, chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu có phải là chứng chỉ/chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu không? Tổ chuyên gia, tổ thẩm định chỉ cần có chứng chỉ/chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu hay chứng chỉ hành nghề hoạt động về đấu thầu?
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Lê Văn Triều
Lê Văn Triều - 14:29 24/06/2024

Căn cứ giảm phí bảo hiểm công trình xây dựng

Trong hồ sơ mời thầu có yêu cầu tỷ lệ phí bảo hiểm và tổng phí bảo hiểm được nhà thầu chào. Theo đó, nhà thầu phải đưa ra tỷ lệ phí bảo hiểm cố định và tổng phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm này đã bao gồm toàn bộ phần phí cơ bản, phần phụ phí của các điều khoản sửa đổi bổ sung, các loại thuế và các chi phí liên quan khác. Tỷ lệ phí bảo hiểm và tổng phí bảo hiểm phải phù hợp với phạm vi bảo hiểm và phải phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam. Theo Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 50/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này (đối với công trình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này) hoặc Điểm a Khoản 1 Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này (đối với công trình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này). Tôi xin hỏi, theo Thông tư số 50/2022/TT-BTC, các nhà thầu có tỷ lệ giảm giá trên 25% có bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu và bị loại không? Đây là vấn đề khó khăn chung của rất nhiều chủ đầu tư gặp phải, nếu nhà thầu chào giảm giá trên 25% đã vi phạm quy định Thông tư số 50/2022/TT-BTC nhưng hầu hết không loại nhà thầu vì sợ trách nhiệm làm thất thoát ngân sách Nhà nước.
Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nguyễn Thành Đạt
Nguyễn Thành Đạt - 08:05 23/06/2024

Quy định mới về mẫu hồ sơ, báo cáo trong đấu thầu

Sau khi Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT được ban hành, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT hết hiệu lực, còn Thông tư hướng dẫn về mẫu hồ sơ yêu cầu mới là dự thảo. Tôi xin hỏi, vậy đơn vị tôi áp dụng mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu như thế nào?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top