Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Phạm Thị Ngọc Hà
Phạm Thị Ngọc Hà - 10:50 05/11/2022

Khảo sát địa chất công trình trên đê áp dụng tiêu chuẩn nào?

Đơn vị tôi đang lập nhiệm vụ khảo sát hạng mục cống qua đê, tuy nhiên còn chưa rõ về một số nội dung trong tiêu chuẩn khảo sát địa chất. Theo tiêu chuẩn TCVN 10404:2015 Công trình đê điều – khảo sát địa chất công trình tại Mục 1.1 quy định: "Tiêu chuẩn này quy định thành phần, khối lượng khảo sát địa chất công trình áp dụng cho việc khảo sát địa chất để xây dựng đê mới. Các công trình sửa chữa, nâng cấp, cải tạo tùy điều kiện cụ thể để áp dụng". Theo Tiêu chuẩn TCVN 8477:2018 Công trình thủy lợi – thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế tại Mục 1.2 quy định: "Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các dự án đê điều và có thể tham khảo áp dụng cho các dự án thủy điện". Tuy nhiên trong tiêu chuẩn có nêu rõ quy định khảo sát cho công trình cống đồng bằng. Tôi xin hỏi, đối với các cống qua đê (là hạng mục công trình trên đê) thì việc khảo sát địa chất áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 10404:2015 hay TCVN 8477:2018? Vì cống là công trình trên đê áp dụng theo TCVN 10404:2015 thì khoảng cách hố khoan theo tiêu chuẩn không phù hợp áp dụng đối với cống, hố khoan khảo sát kế tiếp theo tiêu chuẩn nằm ngoài phạm vi cống trong khi cần nghiên cứu địa chất trong phạm vi cống. Còn nếu áp theo TCVN 8477:2018 thì phù hợp tuy nhiên lại bị vướng vào Khoản 1.2 của tiêu chuẩn nêu trên.
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành - 09:46 04/11/2022

Một người có được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ nhà ở?

Địa phương tôi có bà A là người dân tộc thiểu số, thương binh hạng 4/4, đồng thời là hộ nghèo thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Năm 2015, bà A được hỗ trợ xây dựng nhà phòng, tránh bão lụt khu vực miền Trung cho hộ nghèo theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg. Năm 2018, bà A tiếp tục được hỗ trợ sửa chữa nhà theo diện người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Tôi xinhỏi, bà A tiếp tục được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có đúng quy định không? Nếu sai có bị thu hồi tiền hay không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Lê Văn Hiếu
Lê Văn Hiếu - 09:22 03/11/2022

Cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng có phải kê khai kinh nghiệm?

Tôi gửi hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng do chứng chỉ cũ hết hạn. Theo kết quả xử lý thì hồ sơ của tôi không đủ điều kiện thi do chứng minh kinh nghiệm không đạt yêu cầu. Tôi tham khảo Khoản 2, Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và Mẫu số 01, Phụ lục IV của Nghị định này thì không yêu cầu kê khai quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng đối với trường hợp của tôi (đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn). Như vậy, cũng có nghĩa, đối với chứng chỉ cấp lại do hết hạn không cần chứng minh kinh nghiệm (do đã chứng minh kinh nghiệm cấp lần đầu). Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét và hướng dẫn tôi hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Yên Giang
Yên Giang - 08:42 03/11/2022

Hướng dẫn tính chi phí bảo trì đường thủy nội địa

Đơn vị tôi thực hiện chức năng thay mặt UBND Thành phố làm chủ sở hữu, tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy trên địa bàn Thành phố. Ngày 30/6/2016, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 18/216/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương. Tại Phụ lục 01 Thông tư liên tịch số 18/216/TTLT-BGTVT-BTC về kết cấu giá sản phẩm, dịch vụ công ích phần chi phí chung quy định: "Trường hợp quản lý, bảo dưỡng công trình thường xuyên" cách tính là: NC x 66% (NC là chi phí nhân công). Theo quy định tại Điều 2 Thông tư Liên tịch số 18/216/TTLT-BGTVT-BTC về đối tượng áp dụng: "1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có liên quan đến việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng, sử dụng nguồn ngân sách trung ương. 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng tại Khoản 1 Điều này được vận dụng quy định của Thông tư này để xây dựng dự toán gói thầu, đồng thời thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu trong trường hợp đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa". Đơn vị tôi đã vận dụng Thông tư Liên tịch số 18/216/TTLT-BGTVT-BTC để lập và quản lý chi phí trong công tác bảo trì đường thủy nội địa sử dụng ngân sách địa phương. Ngày 31/12/2020, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 38/2020/TTBGTVT hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan đến việc tổ chức thực hiện và cung cấp sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa theo phương thức đặt hành sử dụng nguồn ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/2/2021 và thay thế Thông tư Liên tịch số 18/216/TTLTBGTVT-BTC. Thông tư số 38/2020/TT-BGTVT quy định, "Trường hợp quản lý, bảo dưỡng công trình thường xuyên" chi phí chung cách tính là: NC x 66% (đối với chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp ≤ 15 tỷ đồng). Ngoài ra, theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định định mức chi phí chung tính trên chi phí nhân công đối với lĩnh vực duy tu sửa chữa đường bộ, đường sắt, hệ thống báo hiệu hàng hải là: NC x 66%. Có thể thấy theo các quy định nêu trên thì chi phí chung được tính là 66% trên chi phí nhân công. Đơn vị tôi thực hiện quản lý, bảo trì thường xuyên các công trình đường thủy nội địa sử dụng nguồn ngân sách địa phương với chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp ≤ 15 tỷ đồng. Xin hỏi, đơn vị tôi có được tiếp tục vận dụng cách tính chi phí chung trong Thông tư số 38/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải để lập và quản lý chi phí trong công tác bảo trì đường thủy nội địa sử dụng ngân sách địa phương hay không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Nguyễn Hoàng Duyệt
Nguyễn Hoàng Duyệt - 08:58 02/11/2022

Đang ở cùng bố mẹ, xin xác nhận thực trạng nhà ở thế nào?

Tôi đang ở cùng gia đình, có hộ khẩu tại ngôi nhà do bố mẹ tôi sở hữu. Tôi đang làm tờ khai theo Mẫu số 03, Phụ lục I Thông tư số 09/2021/TT-BXD, nhưng trong mẫu khai chỉ cho phép khai tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia đình (chưa có nhà ở thuộc sở hữu hộ gia đình hoặc có khó khăn về nhà ở khác).Tôi xin hỏi, tôi phải khai như thế nào để được UBND phường xác nhận là tôi chưa có nhà thuộc sở hữu của mình?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Trần Phi Long
Trần Phi Long - 17:05 31/10/2022

Dự án nào chủ đầu tư phải dành quỹ đất xây nhà ở xã hội?

Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định đối tượng áp dụng là "Tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước, nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia đầu tư phát triển nhà ở thương mại; đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo dự án để cho thuê, cho thuê mua, bán cho các đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở". Khoản 4, Điều 3 Luật nhà ở số 65/2014/QH13 giải thích: "Nhà ở thương mại là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường". Tôi xin hỏi, dự án khu dân cư, khu đô thị do ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư và sẽ đấu giá quyền sử dụng đất (đất ở) thì có phải bố trí nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP hay không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Trần Thị Kim Oanh
Trần Thị Kim Oanh - 10:32 29/10/2022

Xác định chi phí thẩm tra dự án không có cấu phần xây dựng

Cơ quan tôi đang triển khai 1 dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật). Đặc thù của dự án là mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị, không có chi phí phần xây dựng. Tôi xin hỏi, với dự án nêu trên, chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán có được xác định theo giá trị tối thiểu là 2 triệu đồng để tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra không? Hay giá trị thẩm tra bắt buộc phải xác định theo chi phí xây dựng là 0 đồng?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

 Lương Văn Hiếu
Lương Văn Hiếu - 11:02 28/10/2022

Cách tính chi phí thiết kế dự án có nhiều loại công trình

Công ty tôi đang thiết kế một số công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tôi xin hỏi, tính chi phí thiết kế bản vẽ thi công của dự án có nhiều loại công trình (giao thông, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật...) căn cứ tổng chi phí các công trình trước thuế hay theo chi phí xây dựng trước thuế của từng loại công trình?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Phạm Minh Quang
Phạm Minh Quang - 09:52 27/10/2022

Cách tính chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị

Tôi đang tính chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc theo Thông tư số 08/2021/TT-BXD. Xin hỏi, đối với khu vực dưới 500 ha thì chi phí lập quy chế được tính như thế nào? Theo Mục 5 Phụ lục I của Thông tư số 08/2021/TT-BXD, trường hợp quy chế quản lý kiến trúc đô thị của các khu vực có quy mô diện tích nhỏ hơn quy mô được quy định tại Thông tư này thì chi phí lập quy chế được xác định bằng chi phí của khu vực có quy mô nhỏ nhất tại Bảng 1 nói trên. Vậy đối với đô thị 200 ha thì chi phí là 200 ha x định mức hay 500 ha x định mức (chi phí khu vực nhỏ nhất) như tại Mục 5?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Phạm Thị Ngọc Hà
Phạm Thị Ngọc Hà - 09:05 24/10/2022

Chức danh nào phải có chứng chỉ hành nghề xây dựng?

Theo Mục 4, Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về giám sát thi công xây, người có hành nghề giám sát hạng III được làm giám sát trưởng các công trình từ cấp III trở xuống thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề; được làm giám sát viên thi công xây dựng tất cả các cấp công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Tôi xin hỏi, vậy giám sát viên có cần chứng chỉ hành nghề giám sát không?
Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Bạch Minh Tú
Bạch Minh Tú - 16:10 23/10/2022

Chuyên ngành nào được cấp chứng chỉ thiết kế công trình giao thông, thủy lợi?

Tôi là kỹ sư thủy lợi, ngành Kinh tế thủy lợi; thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng công trình thủy. Tháng 8/2011, tôi được Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cảng đường thủy. Hiện nay, do nhu cầu cá nhân, tôi muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng các lĩnh vực: Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường thủy nội địa, hàng hải), thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều. Xin hỏi, chuyên môn của tôi như nêu trên có phù hợp để được xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với các lĩnh vực: Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường thủy nội địa, hàng hải), thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều hay không? Nếu không thì chuyên môn của tôi phù hợp với lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng nào?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top